Hakkari Üniversitesi Akademik Yılı Yurt dışından Öğrenci Kabulü

Hakkari Üniversitesi Önlisans ve Lisans programlarına Hakkari Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Ululararası Öğrenci Başvuru, Kayıt, Kabul ve Yerleştirme İşlemleri Yönergesi doğrultusunda yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.

Hakkari Üniversitesi Akademik Yılı Yurt dışından Öğrenci Kabulü

For Associate and Bachelor Programmes, in accordance with the International Student Application, Registration, Admission and Placement Procedures at Hakkari University, Associate and Bachelor's Degree, foreign students will be admitted to Hakkari University.

Başvuru Linki: Uluslararası Öğrenci Başvuruları için Tıklayınız..

(Please click on the link above for application)

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ TAKVİMİ

INTERNATIONAL STUDENT ADMISSION SCHEDULE

Başvuru Tarihleri

Application Dates

Değerlendirme Takvimi

Evaluation Dates

Sonuç İlan Tarihi

Result Announcement

Kayıt Tarihleri

Registration Dates

Başlangıç

Starting

Bitiş

Ending

Başlangıç

Starting

Bitiş

Ending

Başlangıç

Starting

Bitiş

Ending

03.10.2019

21.10.2019

22.10.2019

23.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

31.10.2019

2019/2020 AKADEMİK YILI PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

       2019/2020 ACADEMIC YEAR PROGRAMS AND QUOTAS

PROGRAM ADI

NAME OF THE PROGRAM

KONTENJAN 

QUOTAS 

SÜRE

DURATION

 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Teacher Training in Mathematics at Primary School Level 

10 4
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Physical Education and Sports Teaching

10 4
Resim İş Öğretmenliği 

Teacher Training in Arts and Crafts

10 4

BAŞVURU KOŞULLARI

Yurtdışından gelecek adaylarda aranan başvuru koşulları şunlardır:

1  Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. Doğumla Türk Vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların kullanılmasına İlişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7.maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır).
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. 1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” 2)01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacakların, başvuruları kabul edilir.

2 Adaylardan;

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. 5. maddenin 1. Fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (5. Maddenin 1. Fıkrasının (d) bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 1. Maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvurularının kabul edilmemesi,?

BAŞVURU KAYIT ESASLARI

Yurtdışından gelecek öğrencilerin Üniversiteye kabul edilmesi için aşağıdaki koşullara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavları statüsündeki ek tabloda (Tablo-1) yer alan eşdeğer sınavlardan birine girmiş ve tabloda gösterilen asgari puanı sağlamış olmak.
 2. Kendi sistemindeki ortaöğretim mezuniyet puanına sahip olmak.
 3. Adaylar, 3 programa da başvuru yapabilir. Öğrenciler tercih sırası esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen puan sistemine göre bir programa yerleştirilirler. Yerleştirmede adayların (Tablo-1) sınavlara ait puanları en yüksek 100 (yüz) puan kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir. Daha sonra mezuniyet notu baz alınarak yerleştirme işlemlerine devam edilir. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan, daha sonra ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir.
 4. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri Üniversitenin duyuracağı tarihlerde kendi esas ve usulleri gereğince yapılır.
 5. Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin Ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla maddi güvence miktarı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 6. Yapılan değerlendirme sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Üniversite Senatosunca belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar.
 7. Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi, Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine ve Avrupa Konseyi Türkçe Dil Sertifikasına göre belirlenir.
 8. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Evrakı eksik olan öğrencinin kayıtları kabul edilmez

BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ, KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ VE VİZE / SİGORTA İŞLEMLERİ

Başvuruların değerlendirilmesi ;

 1. Üniversitemizin Uluslararası öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların, başvurularını, ön incelemelerini, sınav ve seçimleri ile sonuçlarının ilanını Uluslararası Öğrenci Komisyonu yapar.
 2. Başvurular sonucunda Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirme işlemlerini ilgili birim yürütür.
 3. Uluslararası ve diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınır 

Yerleştirme işlemleri ;

 1. Başvurusu kabul edilen adaylarla ilgili yerleştirme listesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.
 2. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan yerleştirme işlemi sonucu boş kalan kontenjanlara, Üniversitemizin belirleyeceği tarihlerde tekrar başvuru kabul edilebilir.
 3. Değerlendirme yapılırken, Tablo-1’de belirlenen esaslara göre diploma ve başarı puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
 4. Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların Uluslararası öğrenci kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir.
 5. Hakkari Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
 6. Başvurusu kabul edilen adayların kabul mektubu beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilir.
 7. Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder.
 8. Belirtilen kontenjanların dolmaması halinde gerek görülürse, oluşturulan Uluslararası Öğrenci Komisyonu tarafından öğrencilerin şahsen başvuru yapması kaydıyla, puan ve tercih üstünlüğü dikkate alınarak öğrenci alımı yapılabilir.

Katkı payı / öğrenim ücreti

Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan uluslararası öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları, Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Öğrenim Vizesi

a) Adayların adlarına düzenlenerek başvurularında belirttikleri e-posta adreslerine gönderilen ve Türkiye’ye öğrenim amaçlı giriş işlemlerini yapabilmelerini sağlayacak “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

b) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp para vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen Uluslararası öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.

Genel sağlık sigortası

Uluslararası öğrenciler genel sağlık sigortalarıyla işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

Öğrencilere yapılacak her turlu tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri e-posta adrese yazılı olarak veya Öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen Öğrencilerin, var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Öğrenci beyan ettiği iletişim bilgilerini değiştirmesi halinde on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmekle mükelleftir.

Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri

Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan Uluslararası öğrenciler Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumludur.

Disiplin işleri

Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

KAYIT EVRAKLARI LİSTESİ

 1. Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
 3. Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,
 4. Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,
 5. Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
 6. Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,
 7. Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 8. Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 9. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 10. Fotoğraf (5 adet),
 11. Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu Öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Üniversitemiz web sayfasında duyurulur.),
 12. T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 13. T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge,
 14. Orta öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCEAL sınav sonuç belgesinin aslı,
 15. İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini ibraz etmesi zorunludur.)

Tablo-1

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Abitur Sınavı

En fazla 4

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

ACT (American College Test) sınavı

Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) en az 20 / 36 puan

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite Giriş Sınavı Gaokao

Başvurulan programın puan türünde en az 400 / 750

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

ENDONEZYA Ujian Nasional (UAN / UN)

En az 40 / 60 puan

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Fransız Bakaloryası

Diploma notu en az 10 / 20

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

GCE (A Level) Sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az az 3 konuda A seviyesi

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİYÖS (Hakkâri

Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı)

En az %40 toplam puan

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Irak Al Edadiah

İlgili alanda puan türü en az 60 / 120

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

İran' da lise diploma notu (Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi)

Ortalaması en az 12 / 20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 12 / 20

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

En az 60 / 120

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Kırgızistan Ulusal Üniversite Sınavı ORT

En az 150 / 250

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Libya'da yapılan Al-Shahada- Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) en az 168/240, sosyal dalda en az 168 /240

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Listede yer almayan ülke ve sınavlar

Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilir

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Lübnan'da yapılan Bakalorya

(Baccalaureatc Libanais) sınavı

Başvurulan bölümle ilgili sınavdan alınan sınav notu ortalaması en az 13 / 20 veya 65 / 100

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Matura derecesi

En fazla 4

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

National Vocational Qualification NVQ

Seviye en az 3 / 5

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Ortaöğretim (Lise) not ortalaması

En az %60

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

SAT I

En az 1000/1600 toplam puan ve en az 400/800 matematik puanı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Suriye'de yapılan Al-Shahada- Al Thanawiyya (Baccalaureate)Sınavı

İlgili alanda puan türü e n az 150 / 240

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

TQDK Sınavı (Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı)

En az 500 / 700 puan

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş, bronz madalya

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Bakalorya

Diploma notu en az 24 / 42

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Ülkemizdeki devlet üniversitelerinin yapmış olduğu Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavları

En az %50 toplam puan

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi (Certificate of General Secondary Education) sınavları

En az 70 / l00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT / AYT Sonuçları

Başvurulan programın bir önceki yılına ait taban puanına eşit veya yüksek puan

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2019, 20:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER